ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА POINTS.BG

Настоящата страница съдържа Общите условия за използване на предоставяните от „Пента С“ ООД и „Ал и Ко“ АД безплатни информационни услуги и ресурси достъпни чрез уебсайта www.points.bg и урежда отношенията между „Пента С“ ООД и „Ал и КО“ АД и всеки един от Потребителите на уебсайта.

Като Потребител на уебсайта www.points.bg вие приемате безусловно и без ограничения тези Общи условия за използване.

Дефиниции

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1.1. „Пента С“ ООД (наричано по-долу POINTS.BG) е търговско дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. Цветан Зангов №2, ЕИК: 130289387, ДДС номер: BG130289387.

1.2. "Уебсайт" е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси.

1.3. "Електронна препратка" е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

1.4. „Потребител” е всяко лице, което ползва които и да е от предоставяните през уебсайта POINTS.BG информационни услуги и ресурси.

Собственост на съдържанието и авторски права

2.1. Съдържанието на www.points.bg, изразено под формата на текст, изображения, видеоклипове и друга медия, е със защитени авторски права по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права.

2.2. Използването на каквото и да е съдържание без изричното писмено съгласие на POINTS.BG е забранено.

Защита на личните данни

3.1. POINTS.BG изрично уведомява, че предоставените от Потребителя Лични данни не се преотстъпват на трети лица за рекламни, промоционални или други цели.

Използване на уебсайта

4.1. Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на POINTS.BG;

4.2. Забранено е използването на уебсайта за изпращане или предаване на каквито и да е материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание, или каквито и да е материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

Потребителски коментари

5.1. Потребителите на POINTS.BG имат правото свободно да коментират новини и други материали в обособените за това секции в уебсайта. Всички коментари са свободни и се публикуват без редакция.

5.2. Администраторите на сайта запазват правото си да изтриват без предупреждение и уведомление Потребителски коментари, които:

 • насаждат расова и етническа омраза, нетърпимост на верска основа;
 • насаждат вражда;
 • призовават за нарушаване на обществения ред, на Конституцията и законите на страната;
 • съдържат нецензурни изрази;
 • съдържат лични обиди и нападки;
 • съдържат заплахи;
 • съдържат порнографско съдържание;
 • съдържат информация, уронваща личното достойнство;
 • нарушават авторски права, други права на интелектуална собственост или права на публичност;
 • имат рекламно съдържание, включително линкове към други сайтове;
 • нарушават Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти;
 • нарушават Закона за кредитните институции, като уронват доброто име и доверието в банка;
 • нарушават Закона за защита на личните данни;
 • имат характера на спам или нямат връзка с темата;
 • съдържащи компютърни вируси или друг злонамерен софтуер;
 • разгласяващи търговска тайна, чужди пароли или нарушаващи други права на трети лица;
 • написани са изцяло на език, различен от български;
 • оронват репутацията и престижа на POINTS.BG или техните партньори.
Изпращане на рекламни и промоционални съобщения от POINTS.BG

6.1. При абониране за електронният бюлетин на POINTS.BG Потребителите се съгласяват да получават рекламни и промоционални съобщения, новини и други материали от POINTS.BG на посоченият от Потребителите имейл адрес.

Цени и наличности

7.1. POINTS.BG има правото да променя оповестени в уебсайта цени, продукти и наличности по свое усмотрение по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите.

7.2. Потребителите са наясно и се съгласяват, че обявените в уебсайта продукти може да не са налични във всички партньорски сервизи, както и че цените може да варират спрямо индивидуалните маркетингови политики на отделните сервизи.

Отговорност

8.1. POINTS.BG се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.

8.2. POINTS.BG не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уебсайтове.

8.3. POINTS.BG не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположен уебсайтът.

8.4. POINTS.BG полага грижи за предоставяне на възможност на Потребителя за нормално ползване на Услугите, но доколкото предоставянето им е безплатно няма задължението и не гарантира, че те ще удовлетворят изискванията на Потребителя, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че POINTS.BG не отговоря за евентуално причинени на Потребителя при ползване на предоставяните Услуги вреди, освен ако са причинени от POINTS.BG умишлено или при проявена груба небрежност.

8.5. POINTS.BG не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на POINTS.BG, проблеми, дължащи се на оборудването на Потребителя, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на POINTS.BG.

8.6. POINTS.BG не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на Потребителя, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

8.7. Потребителите приемат, че POINTS.BG не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на POINTS.BG с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги.

8.8. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Уебсайта POINTS.BG, които могат да възникнат независимо от положената от страна на POINTS.BG грижа. Потребителят декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от POINTS.BG за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

8.9. POINTS.BG не носи отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа и ползването на уебсайта от Потребителя.

Електронни препратки към уебсайтове на трети лица

9.1. Уебсайтът може да съдържа електронни препратки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от POINTS.BG. POINTS.BG няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

Приложимо право

10.1. За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

10.2. Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

Други

11.1. POINTS.BG има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.

11.2. POINTS.BG си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

11.3. Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. POINTS.BG не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

Координати за кореспонденция

„Ал и Ко“ АД, гр. Шумен, ул. „Цветан Зангов“ №2, тел. 054 887 154, моб. тел. 0889 202 223/ 0887 921 426, tyres@al-co.bg